"Mélyre eveznek" Bobán

2021.07.12 11:35

Gyülekezeti nappal egybekötött hálaadó istentisztelettel ünnepelték a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat tizedik születésnapját a bobai evangélikus templomban Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnapon. A liturgiai szolgálatot Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese, a Bobai Evangélikus Egyházközség lelkésze végezte.

Az alkalmon Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke - egyben diakóniai munkáért felelős püspök - hirdetett igét. A Lukács 5,1-11-ben lefestett kép különlegességét elemezve szólt arról, hogy a hétköznapok robotjában milyen kivételes ünnep lehetett az Ige után vágyó emberek számára letelepedni Krisztus köré és hallgatni tanítását a Genezáreti-tó partján. Rámutatott, hogy valójában ez a gyönyörű jelenet ismétlődik mindenkor, valahányszor egy gyülekezet megtölt egy templomot, és letelepszik a szószékről elhangzó Ige köré, hogy hallgassa a Krisztus beszédét. „A Genezáreti-tónál történt fenséges jelenet ismétlődik meg minden istentiszteleten, most is, amikor azért adunk hálát, hogy 10 éve, 2011 július 1-én a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában elindult a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat működése bobai központtal.” – tette hozzá Kondor Péter kiemelve, hogy „a Szeretetszolgálatnak ez a 10 esztendeje pedig a megtartó, szerető és gondoskodásának mindig új utakat is elénk táró Istenről beszél.”

Az ige második részéről, Simon Péter csodálatos halfogásáról szólva pedig egyebek mellett elmondta, hogy Jézus azt akarja mindenkivel, hogy áldásokban gazdag élete legyen. Ahhoz azonban, hogy meg is teljék az életünk az Isten megtapasztalt áldásaival, az kell, hogy evezzünk a mélyre. Vegyük elő naponta a Bibliát és tanulmányozzuk, emellett mélyedjünk bele az imádságba úgy, ahogyan Jézus tette, aki sokszor egész éjszakákon át virrasztott imádkozva - imádkozzuk bele magunkat az imádságba! Ahhoz pedig, hogy Isten közelében megmaradjunk, feltétlenül szükséges az, hogy más emberi lelkeket halászó munkát végezzünk szakadatlanul. „Ezért ahogy Péternek, úgy nekünk is azt mondja Jézus: evezzünk a mélyre és induljunk embereket halászni az életre!” – fogalmazott Kondor Péter.

„Ez a tíz év vajon sok, vagy kevés?” – tette fel a kérdést köszöntőjében a jubileumra utalva az intézmény vezetője, Mórotzné Kiss Györgyi, majd meg is válaszolva így folytatta: „Tíz év a kereszténység, az egyház történetében, de még a bobai gyülekezet életében is egy pillanat csupán.” Ezek után felidézésre került az intézmény egy évtizedes története a megalakulástól kezdve a központi épület megvalósulásán át a fejlődés és bővülés időszakáig. Mórotzné Kiss Györgyi hangsúlyozta, hogy mindenfajta bővülés a helyben megjelenő igényekre adott válasz volt. Ma már közel ötszáz gondozottnak, megnövekedett ellátási területtel nyújt különböző szolgáltatásokat az intézmény csaknem száz munkatársa, a szociális étkeztetéstől kezdve, a házi segítségnyújtáson, támogató szolgálaton, idősek klubján, demensek nappali ellátásán át, a szakápolásig, valamint idősek bentlakásos otthonáig, mely utóbbi a korábban állami fenntartású devecseri otthon. A fejlesztések közül az intézményvezető többek között a konyhát is kiemelte, mely a bobai evangélikus fenntartású oktatási intézmények tanulóit is ellátja étellel. A 2021-es év is bővülést hozott: az intézmény szolgáltatási portfóliója a falugondnoki szolgálattal színesedett tovább.

Mórotzné Kiss Györgyi megköszönte Isten csodálatos gondoskodását, a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház, a Diakóniai osztály támogatását, a lelki támaszt és a munkatársak áldozatos, sokszor embert próbáló munkáját. „Mert mi is kell a diakóniához?” – kérdezte az intézményvezető. „Jó szem, meglátni a szükségben szenvedőt. De ez nem elég, hiszen az észlelésen túl szív is kell: empátia, segítőszándék. De ez még mindig nem elég, mert a tényleges segítséghez elszántság kell, lankadatlan tenni akarás, optimizmus és hit. Hinni abban, hogy Isten segítségével sikerül a világot jobbá tenni. Ezért büszkeség ilyen munkatársakkal dolgozni, akiknek van szemük, szívük és elszántságuk, hogy Isten teremtő munkáját megőrizzék.” Köszöntő beszéde végén az intézményvezető külön méltatta több kollégáját, akik a kezdetektől fogva a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat munkatársai, valamint köszönetet mondott Kondor Péternek, az intézmény igazgatótanácsának, a működési területen lévő települések támogató polgármestereinek, a társintézmények vezetőinek, a gyülekezet presbitériumának, a Y'sMen-egyesület tagjainak, valamint minden önkéntesnek.

Végezetül Zolnai Attila polgármester Egyházashetye képviselő testületének és lakóinak nevében elismerő oklevéllel köszönte meg a szolgálat egyházashetyeiekért végzett kiemelkedő munkáját.

Az istentiszteletet szeretetvendégség követte, majd a Kemenesmagasi Citerazenekar műsorát tekintették meg az egybegyűltek.