Ellátás folyamatának rendje bentlakásos intézménybenigénybejelentéstől a jogviszony megszűnéséig

Jogszabályi háttér:

 

-        1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)

-        1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: R.)

-        9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)

-        29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (továbbiakban: Tr.)

-        36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (továbbiakban: Gszvr.)

-        226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról (továbbiakban: Nyr.)

-        1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (továbbiakban: Eütv.)

-        4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről (továbbiakban: Hr.)

-        2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről (továbbiakban: Kvtv.)

 


 

I.       Kérelmezés:

 

1.     
Amennyiben telefonos megkereséssel indul:

1.1.    elsődlegesen személyes találkozót kell kezdeményezni (további folyamat a 2. pontban leírtak szerint)

1.2.    ha nem tud személyesen bejönni sem a jelentkező, sem a hozzátartozó, akkor a kérelmezés adatlapjait, tájékoztatót lakcímére kell postázni.

2.     
Amennyiben személyes megkeresés történik (igénybe vevő vagy hozzátartozója):

2.1.     intézmény szolgáltatásainak bemutatása, térítési díj, térítés köteles szolgáltatások - telefon, TV, internet, fodrász, pedikűr (igazgató)

2.2.     felvilágosítás a várakozási időről, felvételt kizáró betegségekről (igazgató)

2.3.     rövid írásos tájékoztató átadása (igazgató)

2.4.     megbeszélés alkalmával átadni a kitöltendő dokumentációt (igazgató):

2.4.1.  adatlap,

2.4.2.  orvosi igazolás (Ir. 1. számú melléklet szerint),

2.4.3.  jövedelemnyilatkozat (Ir. 1. számú melléklet szerint),

2.4.4.  vagyonnyilatkozat (ha több ingatlannal rendelkezik ugyanazon pont alatt, akkor több papírt kell adni!) (Ir. 1. számú melléklet szerint).

2.5.     dokumentációhoz csatolandó mellékletek felsorolása (igazgató):

2.5.1.  személyi igazolvány fénymásolat,

2.5.2.  lakcímkártya fénymásolat,

2.5.3.  nyugdíjszelvény fénymásolat (amennyiben nem vállalja az intézményi térítési díj kifizetését),

2.5.4.  lelkészi ajánlás,

2.5.5.  szakorvosi leletek, zárójelentések,

2.5.6.  amennyiben korlátozottan cselekvőképes az igénylő, gondnokának kirendelő határozata,

2.5.7.  fogyatékosság esetén a fogyatékossági támogatás megállapításának határozata

2.5.8.  amennyiben az igénybe vevő nem képes aláírni a dokumentációt, a helyette aláíró személy részére közjegyző által kiállított meghatalmazás

2.6.     intézmény helyszíni bemutatása az igénylőnek és hozzátartozójának (intézményvezető ápoló)

2.7.     felhívni a megkereső figyelmét, hogy a kitöltött adatlapok visszajuttatása előtt telefonon időpontot egyeztessen (igazgató és intézményvezető ápoló)

  

II.        Kérelem befogadása, törlése:

1.     
Amennyiben személyesen hozzák a kitöltött kérvényt,

1.1.       ellenőrizni kell, hogy:

1.1.1.    az adatlapon minden adat fel van-e tüntetve,

1.1.2.    az igénybe vevő írta-e alá a kérvényt és a nyilatkozatokat,

1.1.3.    ha nem az igénybe vevő írta alá, csatolták-e az aláíró meghatalmazását (csak közjegyzői vagy ügyvédi meghatalmazás fogadható el),

1.1.4.    ha gondnokság alatt áll, csatolták-e a gondnok kirendelő határozatát,

1.1.5.    orvosi igazolást az orvos írta-e alá (nem a jelentkezőnek kell kitölteni),

1.1.6.    az orvos feltüntette-e az aktuálisan szedett gyógyszereket

1.1.7.    jövedelemnyilatkozaton jelölték-e, hogy vállalják az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését vagy nem

1.1.7.1. ha vállalták, akkor nem kell a havi jövedelem összegét feltüntetni és nem szükséges vagyonnyilatkozat adása

1.1.7.2. ha nem vállalták, akkor feltüntették-e a havi jövedelem összegét és kitöltötték-e a vagyonnyilatkozatot

1.1.8.    csatolták-e a megfelelő mellékleteket:

1.1.8.1. eredetiben a lelkészi ajánlás

1.1.8.2. fénymásolatban a személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény, orvosi papírok, meghatalmazások, határozatok (szükség esetén az intézményben térítés nélkül fénymásolni)

1.2.       ha a kérelem átvétele után derül fény arra, hogy az hiányos, illetve rossz adatokat tartalmaz, hiánypótlásra felszólító hivatalos, iktatószámmal ellátott válaszlevelet kell írni, a kérelmet rögzíteni nem lehet (igazgató).

2.     
Amennyiben postai úton juttatják el a kérvényt, az 1. pont szerinti ellenőrzés után:

2.1.       hiánytalan kitöltés és mellékletek esetén a kérvény befogadása, rögzítése a 3. pontnak megfelelően (igazgató)

2.2.       hiányos, pontatlan kitöltés esetén hiánypótlásra felszólító hivatalos, iktatószámmal ellátott válaszlevél, kérvényt befogadni nem lehet (igazgató).

3.     
Kérelem nyilvántartásba vétele:

3.1.       csak a hiánytalanul kitöltött, megfelelő mellékletekkel rendelkező kérvényt lehet befogadni,

3.2.       a kézhezvétel napján nyilvántartásba kell venni,

3.2.1.    jogszabályban meghatározottak szerint (Szt. 20. § (1)-(2) bekezdés szerint) "törzskönyben" (igazgató),

3.2.2.    elektronikusan excell táblában az igazgató számítógépén nyilvántartási számot kap (igazgató)

3.3.       a kérelem nyilvántartásba vételéről szóban vagy írásban tájékoztatást kell adni, (Ir. 6. § (6) bekezdés)

4.     
Kérelem elutasítása:

4.1.      amennyiben a beadott kérelem orvosi igazolásán pszichiátriai vagy szenvedélybetegség van feltüntetve, el kell utasítani (Szt. 68. § (3) bekezdés)

4.2.      a kérelem nem kap nyilvántartási számot, nem kerül a "törzskönyv"-be

4.3.      a jelentkezőt hivatalos, iktatószámmal ellátott levélben értesíteni kell kérelmének elutasításáról (Szt. 94/A. § (2) bekezdés)

4.4.      a kérelem adatlapra rá kell vezetni a törlés időpontját és okát (igazgató),

4.4.1.1.irattárazni 1 évig

4.4.1.2.levéltárban megőrizni 5 évig (Szt. 23. §)

5.     
Kérelem törlése:

5.1.      a kérelmező vagy hozzátartozójának soron kívüli jelzése alapján:

5.1.1.   a kérelem adatlapra rá kell vezetni a törlés időpontját és okát (igazgató),

5.1.1.1.irattárazni 1 évig

5.1.1.2.levéltárban megőrizni 5 évig (Szt. 23. §)

5.1.2.   nyilvántartásban a "törzslapon" és az "összesítő kérelem nyilvántartás"-ban rögzíteni a törlés dátumát.

5.2.      évente meg kell bizonyosodni, az igénybevételi kérelem nyilvántartásának indokoltságáról:

5.2.1.   az igénylőt vagy hozzátartozóját szóban (telefonon) vagy írásban meg kell keresni (igazgató)

5.2.2.   amennyiben a kérelem törlése szükséges, azt a 5.1. pont alapján kell elvégezni.


III.        Felvétel:

 

1.         Előgondozás:

1.1.      elvégzésének időpontjáról tájékoztatást adni telefonon is elegendő (Ir. 6. § (6) bekezdés),

1.2.      ki kell tölteni az előgondozási adatlapot (Ir. 2.számú melléklet)

1.3.      tájékoztatást nyújtani az intézményi életre való felkészülés érdekében

1.4.      tájékoztatást adni a megkötendő megállapodás tartalmáról és a fizetendő térítési díjról

1.4.1.   megállapodás tervezet egy példányát átadni

1.4.2.   házirend egy példányát átadni

1.5.      el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatot (Ir. 4. § (2) bekezdés)

1.5.1.   kitölteni a gondozási szükséglet értékelő adatlapot 2 példányban (Gszvr. 3. számú melléklet)

1.5.2.   amennyiben gondozási szükségletét egyéb körülmények alapozzák meg, akkor segítséget kell nyújtani az igazolások beszerzésében (Gszvr.
4. § (1)-(3) bekezdés)

1.5.3.   amennyiben a jelentkező gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, tájékoztatni kell házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről  (Szt. 68/A. § (4) bekezdés)

1.5.3.1.kérvényét törölni a II.5.1. pont alapján

1.5.3.2.jelentkezőt írásban értesíteni a kérelem elutasításáról (Szt. 94/A. § (2) bekezdés)

2.         Gondozási szükséglet mértékéről igazolás kiállítása (igazgató) (Gszvr. 4. számú melléklet)

2.1.      kérelemhez csatolni egy példányt a gondozási szükséglet értékelő adatlap egy példányával együtt

2.2.      iktatásba egy példány

2.3.      jelentkezőnek elküldeni egy példányt a gondozási szükséglet értékelő adatlap egy példányával

3.         Értesítés férőhely elfoglalásának lehetőségéről:

3.1.      értesítés lehet szóbeli (telefon) vagy írásbeli - igazgató (Ir. 9. § (1) bekezdés)

4.         Hozzátartozóknak (lehetőség szerint a jelentkezőnek is) megmutatni az elfoglalható férőhelyet:

4.1.      szobatárs bemutatása (intézményvezető ápoló)

4.2.      behozható és behozandó felszerelés megbeszélése, ezekről az előre összeállított lista átadása (intézményvezető ápoló)

4.2.1.   bútorok

4.2.2.   személyes tárgyak

4.2.3.   ruhák

4.3.      megbeszélni a férőhely elfoglalásának pontos időpontját (igazgató)

5.         Felkészülés az új lakó fogadására:

5.1.      régi lakó után a lakrész tisztasági festésének szervezése (gazdasági vezető)

5.2.      festés utáni takarítás szervezése (gazdasági vezető)

5.3.       amennyiben az intézmény biztosítja a szoba berendezését, az intézményvezető ápoló irányításával berendezni a szobát (karbantartó, gépkocsivezető)

5.4.       szobába a nővérhívó visszahelyezése (karbantartó)

5.5.       szoba bejárati ajtajára az új lakó névtáblájának felerősítése (karbantartó)

5.6.       hozzátartozók által behozott ágynemű, ruhanemű elhelyezése a szekrényekben, ágynemű felhúzása (osztályvezető ápoló)

5.7.       élelmezésvezető értesítése az új lakó érkezéséről, esetleges diéta megbeszélése (igazgató, intézményvezető ápoló)

6.          Új lakó érkezése:

6.1.       Felvételi dokumentáció (igazgató) aláírása:

6.1.1.    személyi térítési díj megállapítás (Szt. 115. §(2) bekezdés)

6.1.2.    megállapodás (Szt. 94/C. §)

6.1.3.    amennyiben jövedelem- és vagyonnyilatkozat nélkül vállalták a térítési díj fizetést, határozott idejű (3 év) szerződés intézményi térítési díj fizetésről (igénybe vevővel vagy hozzátartozóval vagy egyéb személlyel, szervezettel) (Tr. 2/A. §(1) bekezdés)

6.1.4.    amennyiben tartási szerződése van, eltartójával szerződés az intézményi térítési díj fizetésről (Tr. 2. §(3) bekezdés)

6.1.5.    hozzátartozót tájékoztatni a Szt 96. § alapján, majd nyilatkozatot aláíratni vele ennek megtörténtéről és tudomásul vételéről

6.1.6.    hozzátartozóval az igénybe vevő majdani temetését megbeszélni, "Kegyeleti tisztességadás" nyilatkozatot aláíratni a temettetővel

6.1.7.    kapcsolattartó hozzátartozók nevét, lakcímét, telefon és elektronikus elérhetőségét feljegyezni (továbbítani az osztályvezető ápolónak)

6.1.8.    kérelem nyilvántartásban lezárni az ellátott adatai, igénybe vevők nyilvántartásába felvenni az adatokat (Szt. 20. § (2), (4) bekezdés)

6.1.9.    KENYSZI rendszerben rögzíteni az ellátottat (Nyr. 13/E. § (2) bekezdés)

6.1.10.  Okmányirodában lakcímváltozást jelenteni (hozzátartozókkal egyeztetni, hogy tartózkodási hely vagy lakóhely), új lakcímkártyát igényelni

6.1.11.  Nyugdíjfolyósító Intézetben lakcímváltozást elenteni

6.1.12.  megbeszélés szerinti TV és telefon előfizetés megrendelése

6.2.       Letéti pénz kezelése (gazdasági vezető):

6.2.1.    térítési díj fizetési törzslap kitöltése (Tr. 3. számú melléklet)

6.2.2.    LIBRA rendszerben rögzíteni adatait

6.2.3.    értékmegőrzés lehetőségét megbeszélni az ellátottal és hozzátartozójával (R. 60. § (1) bekezdés)

6.2.4.    letéti pénz kezelésének lehetőségét megbeszélni az ellátottal és hozzátartozójával (R. 60. § (2) bekezdés)

6.2.5.    amennyiben szükséges, a letéti pénz kezeléséhez meghatalmazást kérni az ellátottól (milyen szolgáltatás, vásárlás fizethető ki) (R. 61. §)

6.2.6.    ellátott nyilatkozata, hogy szükség esetén melyik hozzátartozó rendelkezhet a letéti pénzzel (R. 61. §)

6.3.       Egészségügyi adminisztráció (intézményvezető ápoló, osztályvezető ápoló):

6.3.1.    ellátott adatait a felvétel napján felvinni a ProFix háziorvosi rendszerbe

6.3.2.    ellátottat nyilatkoztatni, hogy egészségi állapotáról melyik hozzátartozójának adható felvilágosítás (Eütv. 16. § (1) a) pont),

6.3.3.    kit zár ki a felvilágosíthatók közül (Eütv. 16. § (1) b) pont),

6.3.4.    esetleges nyilatkozat beszerzése kezelés visszautasításáról (Eütv. 20. §),

6.3.5.    régi háziorvosától hivatalos úton kikérni dokumentációját (Hr. 3/B. § (2) bekezdés),

6.3.6.    alapstátusz felvétel (allergia, vérnyomás, pulzus, testsúly, testmagasság, 12 csatornás EKG felvétel)

6.3.7.    magával hozott orvosi dokumentáció szkennelése

6.3.8.    háziorvos írásos utasítása alapján gyógyszerelés heti gyógyszerosztó dobozba (nővérszoba zárt szekrényében elhelyezni)

7.          Szolgáltatás nyújtás folyamata:

7.1.       szükséglet és szakmai protokollok szerint a gondozási (szükség esetén ápolási) terv alapján (R. 7.§ - 9. §)


IV.         Térítési díj fizetés:

1.           Térítési díj befizetése a pénztárban vagy banki átutalás a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig.

2.           Térítési díj befizetésről számla (és átvételi elismervény) kiállítása a LIBRA rendszer használatával (pénztáros).

3.           Térítési díj fizetési törzslapra vezetni a befizetés tényét (pénztáros).

 

V.          Jogviszony megszűnése:

1.           Intézményi jogviszony megszűnése: A jogszabályban meghatározott okok miatt szűnik meg az ellátás. (Szt. 100. § - 103. §)

1.1.        az ellátás utolsó napja (függetlenül az intézményben töltött időtartamtól) az utolsó gondozási nap (Kvtv 2. melléklet, Kiegészítő szabályok)

1.2.        Halálozás esetén:

1.2.1.     délelőttös műszakban

1.2.1.1.  a gondozónő értesíti az osztályvezető ápolót, aki az intézmény orvosát felhívja telefonon,

1.2.1.2.  az osztályvezető ápoló előkészíti a gondozott orvosi dokumentációját és a kitöltendő "halott vizsgálati bizonyítvány"-t, 2 db lábcédulát,

1.2.1.3.  az osztályvezető ápoló az orvos vizsgálata után értesíti a megadott hozzátartozót és az igazgatót,

1.2.1.4.  a gondozónő megmosdatja és felöltözteti a halottat,

1.2.1.5.  a halál beálltának megállapítása után 2 órával a holttest elszállíttatásáról a hozzátartozóval egyeztetve az osztályvezető ápoló gondoskodik.

1.2.2.     ügyeleti időben

1.2.2.1.  a gondozónő az orvosi ügyeleti szolgálatot hívja,

1.2.2.2.  előkészíti a gondozott orvosi dokumentációját,

1.2.2.3.  a gondozónő megmosdatja és felöltözteti a halottat,

1.2.2.4.  az orvos vizsgálata után értesíti a megadott hozzátartozót és az osztályvezető ápolót,

1.2.2.5.  a halál beálltának megállapítása után 2 órával a gondozónő a hozzátartozóval egyeztetve elszállíttatja a holttestet az előre megadott temetkezési szolgálattal,

1.2.2.6.  a következő munkanap reggelén az osztályvezető ápoló értesíti az igazgatót a halálesetről.

1.2.3.     a műszakban dolgozó gondozónő 2 példányos leltárt készít az elhunyt ingóságairól, melyet két tanú aláír (R. 62. § (2) bekezdés),

1.2.3.1.  pénzt, értéktárgyakat a nővérszobában zárt szekrényben kell elhelyezni, majd a következő munkanapon azokat a gazdasági irodában le kell adni,

1.2.4.     egyszemélyes szoba ajtaját kulccsal be kell zárni,

1.2.5.     amennyiben a megadott hozzátartozót sem a gondozónő, sem az osztályvezető ápoló nem tudja értesíteni, a következő munkanapon az igazgató gondoskodik más hozzátartozó értesítéséről,

1.2.6.     hagyatéki tárgyalásra el kell juttatni a felvett leltárt (igazgató)

1.2.7.     a gondozott temetéséről a hozzátartozó gondoskodik a felvételnél aláírt "kegyeleti tisztességadás" szerint

1.2.8.     amennyiben nincs, van nem lelhető fel hozzátartozó, az intézmény vezetője gondoskodik a temetésről (R. 62. § (5) bekezdés)

1.3.        Intézményi jogviszony megszüntetése esetén:

1.3.1.     a megállapodás felmondását írásba kell foglalni (Szt. 101. § (1) cb) pont),

1.4.        az utolsó gondozási napon el kell számolni az esedékes vagy hátralékos térítési díjat (Szt. 103. § b) pont) (gazdasági vezető),

1.5.        KENYSZI rendszerben az utolsó gondozási nappal le kell zárni az igénybe vevő adatlapját (Nyr. 13/E. § (7) bekezdés).

1.6.        Gondozottak nyilvántartásában le kell zárni a törzslapot (Szt. 20. § (4) b) pont).

1.7.        Az ellenőrző hatóság (Államkincstár, Kormányhivatal) felé történő elszámolás alapja a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata vagy a megállapodás írásbeli felmondása.

1.8.        Egészségügyi dokumentációt meg kell őrizni:

1.8.1.     az intézmény orvosi rendelőjében 2 évig,

1.8.2.     levéltárban 50 évig.

1.9.        Szociális ellátás dokumentációját meg kell őrizni:

1.9.1.     irattárban 2 évig,

1.9.2.     levéltárban 5 évig.

1.10.      Térítési díj fizetés és letéti pénz kezelésének dokumentációját meg kell őrizni:

1.10.1.   irattárban 2 évig,

1.10.2.   levéltárban 10 évig.

Összeállította:
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter