Ellátás folyamatának rendje házi segítségnyújtás alapszolgáltatásban az igénybejelentéstől a jogviszony megszűnéséig

Jogszabályi háttér:

 

-  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)

-  1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (továbbiakban: R.)

-  9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (továbbiakban: Ir.)

-  29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (továbbiakban: Tr.)

-  36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól (továbbiakban: Gszvr.)

-  226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról (továbbiakban: Nyr.)

-  2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről (továbbiakban: Kvtv.)

  

I.                  Kérelmezés:

 

1.                 Amennyiben telefonos megkereséssel indul:

1.1.              elsődlegesen személyes találkozót kell kezdeményezni (további folyamat a 2. pontban leírtak szerint)

1.2.              ha nem tud személyesen bejönni sem a jelentkező, sem a hozzátartozó, akkor a kérelmezés adatlapjait, tájékoztatót lakcímére kell postázni.

2.                 Amennyiben személyes megkeresés történik (igénybe vevő vagy hozzátartozója):

2.1.              intézmény szolgáltatásainak bemutatása, térítési díj, (igazgató)

2.2.              rövid írásos tájékoztató átadása (igazgató)

2.3.              megbeszélés alkalmával átadni a kitöltendő dokumentációt (igazgató):

2.3.1.           adatlap,

2.3.2.           orvosi igazolás (Ir. 1. számú melléklet szerint),

2.3.3.           jövedelemnyilatkozat (Ir. 1. számú melléklet szerint).

2.4.              dokumentációhoz csatolandó mellékletek felsorolása (igazgató):

2.4.1.           személyi igazolvány fénymásolat,

2.4.2.           lakcímkártya fénymásolat,

2.4.3.           nyugdíjszelvény fénymásolat (amennyiben nem vállalja az intézményi térítési díj kifizetését),

2.4.4.           szakorvosi leletek, zárójelentések,

2.4.5.           amennyiben korlátozottan cselekvőképes az igénylő, gondnokának kirendelő határozata,

2.4.6.           fogyatékosság esetén a fogyatékossági támogatás megállapításának határozata

2.4.7.           amennyiben az igénybe vevő nem képes aláírni a dokumentációt, a helyette aláíró személy részére közjegyző által kiállított meghatalmazás

2.5.              felhívni a megkereső figyelmét, hogy a kitöltött adatlapok visszajuttatása előtt telefonon időpontot egyeztessen (igazgató és intézményvezető ápoló)

  

II.                 Kérelem befogadása, törlése:

1.                 Amennyiben személyesen hozzák a kitöltött kérvényt,

1.1.              ellenőrizni kell, hogy:

1.1.1.           az adatlapon minden adat fel van-e tüntetve,

1.1.2.           az igénybe vevő írta-e alá a kérvényt és a jövedelemnyilatkozatot,

1.1.3.           ha nem az igénybe vevő írta alá, csatolták-e az aláíró meghatalmazását (csak közjegyzői vagy ügyvédi meghatalmazás fogadható el),

1.1.4.           ha gondnokság alatt áll, csatolták-e a gondnok kirendelő határozatát,

1.1.5.           orvosi igazolást az orvos írta-e alá (nem a jelentkezőnek kell kitölteni),

1.1.6.           jövedelemnyilatkozaton jelölték-e, hogy vállalják az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetését vagy nem

1.1.6.1.        ha vállalták, akkor nem kell a havi jövedelem összegét feltüntetni

1.1.6.2.        ha nem vállalták, akkor feltüntették-e a havi jövedelem összegét

1.1.7.           csatolták-e a megfelelő mellékleteket:

1.1.7.1.        fénymásolatban a személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény, orvosi papírok, meghatalmazások, határozatok (szükség esetén az ntézményben térítés nélkül fénymásolni)

1.2.              ha a kérelem átvétele után derül fény arra, hogy az hiányos, illetve rossz adatokat tartalmaz, hiánypótlásra felszólító hivatalos, iktatószámmal ellátott válaszlevelet kell írni, a kérelmet rögzíteni nem lehet (igazgató).

2.                 Amennyiben postai úton juttatják el a kérvényt, az 1. pont szerinti ellenőrzés után:

2.1.              hiánytalan kitöltés és mellékletek esetén a kérvény befogadása, rögzítése a 3. pontnak megfelelően (igazgató)

2.2.              hiányos, pontatlan kitöltés esetén hiánypótlásra felszólító hivatalos, iktatószámmal ellátott válaszlevél, kérvényt befogadni nem lehet (igazgató).

3.                 Kérelem nyilvántartásba vétele:

3.1.              csak a hiánytalanul kitöltött, megfelelő mellékletekkel rendelkező kérvényt lehet befogadni,

3.2.              a kézhezvétel napján nyilvántartásba kell venni,

3.2.1.           jogszabályban meghatározottak szerint (Szt. 20. § (1)-(2) bekezdés szerint) "törzskönyben" (igazgató),

3.2.2.           elektronikusan excell táblában az igazgató számítógépén nyilvántartási számot kap (igazgató)

3.3.              a kérelem nyilvántartásba vételéről szóban vagy írásban tájékoztatást kell adni, (Ir. 6. § (6) bekezdés)

4.                 Kérelem elutasítása:

4.1.              amennyiben az igénylő nem az ellátási területen lakik, kérelmét el kell utasítani

4.2.              a kérelem nem kap nyilvántartási számot, nem kerül a "törzskönyv"-be

4.3.              a jelentkezőt hivatalos, iktatószámmal ellátott levélben értesíteni kell kérelmének elutasításáról (Szt. 94/A. § (2) bekezdés)

4.4.              a kérelem adatlapra rá kell vezetni a törlés időpontját és okát (igazgató),

4.4.1.1.        irattárazni 1 évig

4.4.1.2.        levéltárban megőrizni 5 évig (Szt. 23. §)

5.                 Kérelem törlése:

5.1.              a kérelmező vagy hozzátartozójának soron kívüli jelzése alapján:

5.1.1.           a kérelem adatlapra rá kell vezetni a törlés időpontját és okát (igazgató),

5.1.1.1.        irattárazni 1 évig

5.1.1.2.        levéltárban megőrizni 5 évig (Szt. 23. §)

5.1.2.           nyilvántartásban a "törzslapon" és az "összesítő kérelem nyilvántartás"-ban rögzíteni a törlés dátumát.

5.2.              évente meg kell bizonyosodni, az igénybevételi kérelem nyilvántartásának indokoltságáról:

5.2.1.           az igénylőt vagy hozzátartozóját szóban (telefonon) vagy írásban meg kell keresni (igazgató)

5.2.2.           amennyiben a kérelem törlése szükséges, azt a 5.1.1. pont alapján kell elvégezni.

III.                Szolgáltatás biztosítása:

 

1.                 Gondozási szükséglet vizsgálat:

1.1.              a vizsgálat időpontjáról tájékoztatást adni telefonon is elegendő (Ir. 6. § (6) bekezdés),

1.2.              jelentkező lakóhelyén, tartózkodási helyén kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot (igazgató) (Szt. 63. § (4) bekezdés)

1.2.1.           kitölteni a gondozási szükséglet értékelő adatlapot 2 példányban (Gszvr. 3. számú melléklet)

1.2.2.           amennyiben a jelentkező gondozási szükséglete nem áll fenn, házi segítségnyújtás nem vehető igénybe (Szt. 63. § (7) bekezdés)

1.2.2.1.        kérvényét törölni a II.5.1.1. pont alapján

1.2.2.2.        jelentkezőt írásban értesíteni a kérelem elutasításáról (Szt. 94/A. § (2) bekezdés)

1.2.3.           amennyiben a jelentkező gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát, tájékoztatni kell bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről (Szt. 63. § (7) bekezdés)

2.                Gondozási szükséglet mértékéről igazolás kiállítása (igazgató) (Gszvr. 4. számú melléklet)

2.1.             kérelemhez csatolni egy példányt a gondozási szükséglet értékelő adatlap egy példányával együtt

2.2.             iktatásba egy példány

2.3.             jelentkezőnek adni egy példányt a gondozási szükséglet értékelő adatlap egy példányával

3.                Szolgáltatás:

3.1.             Igénylővel és a gondozónővel egyeztetni a szolgáltatás nyújtás kezdő időpontját.

3.2.             Megállapodás (igazgató) aláírása:

3.2.1.          személyi térítési díj megállapítás (Szt. 115. §(2) bekezdés)

3.2.2.          megállapodás (Szt. 94/C. §)

3.2.3.          amennyiben jövedelemnyilatkozat nélkül vállalták a térítési díj fizetést, határozott idejű (1 év) szerződés intézményi térítési díj fizetésről (igénybe  vevővel vagy hozzátartozóval vagy egyéb személlyel, szervezettel) (Tr. 2/A. § (1) bekezdés)

3.2.4.          amennyiben tartási szerződése van, eltartójával szerződés az intézményi térítési díj fizetésről (Tr. 2. §(3) bekezdés)

3.2.5.          kérelem nyilvántartásban lezárni az ellátott adatai, igénybe vevők nyilvántartásába felvenni az adatokat (Szt. 20. § (2), (4) bekezdés)

3.2.6.          KENYSZI rendszerben rögzíteni az ellátottat (Nyr. 13/E. § (2) bekezdés)

3.3.             Térítési díj (gazdasági vezető):

3.3.1.           térítési díj fizetési törzslap kitöltése (Tr. 3. számú melléklet)

3.3.2.           LIBRA rendszerben rögzíteni adatait

4.                 Szolgáltatás nyújtás folyamata:

4.1.              gondozási szükséglet vizsgálat eredménye, ellátott (és hozzátartozók) igénye és a szakmai protokollok szerint a gondozási terv alapján (R. 7.§ - 9. §),

4.2.              ha az ellátott a megállapítottnál alacsonyabb óraszámban vagy a hét egy vagy több napjára összevontan igényli az ellátást, akkor az általa igényeltek szerint kell azt biztosítani (Ir. 19. §),

4.3.              a gondozónő tevékenységéről gondozási naplót vezet, melyet az ellátottal minden látogatás alkalmával aláírat (R. 27. § (4) bekezdés, 5. számú melléklet)

IV.               Térítési díj fizetés:

 

1.                 Gondozási idő ellátottankénti összesítése tárgyhót követő hónap 5. napjáig (igazgató).

2.                 Számla kiállítása (LIBRA) az összesítés alapján (pénztáros).

3.                 Térítési díj beszedése a számla alapján tárgyhót követő hónap 10. napjáig (gondozónő).

4.                 Térítési díj elszámolása a pénztárban, átvételi elismervény (LIBRA) kiállítása (gondozónő - pénztáros).

5.                 Átvételi elismervény átadása a gondozottnak  (gondozónő).

6.                 Térítési díj fizetési törzslapra vezetni a befizetés tényét (pénztáros).

 

 V.                Jogviszony megszűnése:

 

1.                  A jogszabályban meghatározott okok miatt szűnik meg az ellátás. (Szt. 100. § - 101. §, 103. §)

1.1.              az ellátás utolsó napja az utolsó igénybevételi nap (Kvtv 2. melléklet, Kiegészítő szabályok)

1.2.              a megállapodás felmondását írásba kell foglalni (Szt. 101. § (1) cb) pont),

1.3.              az utolsó gondozási napon el kell számolni az esedékes vagy hátralékos térítési díjat (Szt. 103. § b) pont) (gazdasági vezető),

1.4.              KENYSZI rendszerben az utolsó gondozási nappal le kell zárni az igénybe vevő adatlapját (Nyr. 13/E. § (7) bekezdés).

1.5.              Gondozottak nyilvántartásában le kell zárni a törzslapot (Szt. 20. § (4) b) pont).

1.6.              Az ellenőrző hatóság (Államkincstár, Kormányhivatal) felé történő elszámolás alapja a halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata vagy a megállapodás írásbeli felmondása.

1.7.              Szociális ellátás dokumentációját meg kell őrizni:

1.7.1.           irattárban 2 évig,

1.7.2.           levéltárban 5 évig.

1.8.              Térítési díj fizetés és letéti pénz kezelésének dokumentációját meg kell őrizni:

1.8.1.           irattárban 2 évig,

1.8.2.           levéltárban 10 évig.

Összeállította:
Dr. Szilvásyné Peregi Eszter